Serdecznie zapraszamy rodziców na zebranie ogólnoprzedszkolne i grupowe, które odbędzie się 05.09.2019 r. o godz.16.00

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1.         Administratorem Pani/Pana osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 4 z siedzibą w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19 tel: 748551376 , mail: pp4@strzegom.pl

2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest Anna Rudnicka-Kubiak pod numerem tel.nr 604118987 lub adres mail: efect.szkolenia24@wp.pl

3.         Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych   i wychowawczych w placówce.

4.         Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

5.         Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.         Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

8.         Publiczne Przedszkole Nr 4 z siedzibą w Strzegomiu ul. Jeleniogórska 19, nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.

Rekrutacja 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie do przedszkola DO POBRANIA